จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ให้บริการประชาชนผ่านระบบออนไลน์

นางฐิติมา  นราพงศ์ จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงาน มีนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานปฏิบัติตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด  เพื่อลดความเสี่ยงของโควิด-19 โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับข้อสั่งการจากกรมการจัดหางาน ในการสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่นายจ้าง/สถานประกอบการ คนหางานและประชาชนทั่วไป ให้ตระหนักถึงมาตรการป้องกัน  และควบคุมโรค ทราบวิธีป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

            ทั้งนี้  สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่  จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่ต้องการติดต่อขอรับบริการตามภารกิจต่าง ๆ สามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง โดยใช้ช่องทางออนไลน์ ดังนี้ กรณีต้องการหางานทำ หรือนายจ้าง/สถานประกอบการที่ต้องการหาคนทำงาน ใช้บริการได้ที่ smartjob.doe.go.th หรือไทยมีงานทำ.com ส่วนผู้ที่ต้องการติดต่อด้านระบบขึ้นทะเบียน/รายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงาน ใช้บริการได้ที่ empui.doe.go.th  ส่วนผู้ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่ สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและภาคเอกชน (Co-Payment) ใช้บริการได้ที่ www.จ้างงานเด็กจบใหม่.com   สำหรับผู้ที่ต้องการลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ไปทำงานต่างประเทศ แจ้งการเดินทางไปทำงานต่างประเทศด้วยตนเอง/แจ้งการเดินทางกลับไปทำงานต่างประเทศ ใช้บริการได้ที่ toea.doe.go.th  และระบบแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว ทาง Application ชื่อ e-inform

            สำหรับ คนต่างด้าวที่ต้องการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน ให้จัดส่งเอกสารทาง E-mail :sjccmi2@gmail.com เท่านั้น www.doe.go.th/chiangmai และ  หากนายจ้าง/สถานประกอบการ คนหางานและประชาชน ที่มีความจำเป็นต้องเดินทางมาติดต่อราชการ  ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ขอความร่วมมือให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลา  ที่ใช้บริการ รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรการที่เจ้าหน้าที่แนะนำอย่างเคร่งครัด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ โทร. 0-5311-2744-6 และงานพิจารณา  การทำงานของคนต่างด้าว สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ สาขาย่อย (ศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่) หมายเลขโทรศัพท์ 0-5311-2911-4  ในวันและเวลาราชการ