กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ 406 อัตราทั่วประเทศ

ตกงานเชิญทางนี้ “กรมการขนส่งทางบก” สนองนโยบายรัฐช่วยคนตกงานหลังโดนพิษ “โควิด-19” ประกาศเปิดรับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิชาการขนส่ง จำนวน 406 อัตราทั่วประเทศ

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 2564 ที่ผ่านมา เห็นชอบข้อเสนอแนวทางการจัดสรรกรอบอัตรากำลังและกลไกการบริหารจัดการพนักงานราชการเฉพาะกิจ จำนวน 10,000 อัตรา เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด ให้มีงานทำและกระจายการจ้างงานลงสู่ระดับพื้นที่

ทั้งนี้ ในส่วนของกรมการขนส่งทางบกได้รับการจัดสรรอัตราพนักงานราชการเฉพาะกิจ จำนวน 406 อัตรา บรรจุในตำแหน่งนักวิชาการขนส่งทั่วประเทศ เพื่อปฏิบัติภารกิจที่มีความสำคัญเร่งด่วน และสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

สำหรับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจจำนวน 406 อัตรา ได้มอบอำนาจให้สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกจังหวัดดำเนินการได้ทันที และให้งดการเก็บค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ เพื่อเป็นการสนองนโยบายรัฐบาลในการช่วยเหลือประชาชน และดำเนินการด้วยความรวดเร็ว โดยกำหนดกรอบระยะเวลาให้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจให้แล้วเสร็จภายในเดือนก.ค. 2564 และดำเนินการการจ้างให้แล้วเสร็จภายในเดือน ส.ค. 2564

อย่างไรก็ตาม โดยมีเงื่อนไขการทำสัญญาจ้างพนักงานราชการเฉพาะกิจไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ทำสัญญาจ้าง และได้รับค่าตอบแทน 18,000 บาทต่อเดือน สิ้นสุดสัญญาจ้างงานไม่เกินวันที่ 30 ก.ย. 2565 และจะไม่มีการต่อสัญญาจ้าง ขณะนี้สำนักงานขนส่งจังหวัดบางจังหวัดได้เริ่มประกาศเปิดรับสมัครแล้ว ดังนั้น ผู้ที่สนใจสมัครสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกจังหวัด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป